Generalforsamling d. 26/09/19

Der bydes velkommen og optælles om der er repræsentanter nok fra forældregruppen tilstede for at kunne lave et bestyrelsesvalg, senere på aftenen. Dette er tilfældet, så valg for kommende bestyrelse er muligt. Søren ridser kort reglerne op for valg og vedtægterne og rammerne for generalforsamlingen.
Jesper vælges som dirigent.

Årsberetning fra Søren og personalet

2018/2019 har været et godt år med mange nye børn, hvilket har skabt nye fokuser, da udviklingstrinet helt naturligt har været på et mere basalt niveau for mange af børnene. Det er lykkes at falde godt til i de “nye” rammer og sælen, traditionerne m.m. i det nye hus, er langsomt ved at blive opbygget både for børn og personalet. Vi er meget glade for de “nye” lokaler og børnehavens placering og trives heri. Vi har gennem året arbejde med at skabe den rette legeplads, et kreativt naturværksted, parkeringspladser, et insekt og naturområde foran børnehaven og andre småting. Dette har været muligt grundet jeres forældreindsats på arbejdsdagen, takket være de fondsmidler og sponsorater vi har modtaget gennem året og god hjælp fra vores udlejere der har været meget imødekomne for at opfylde vores ønsker for både indkørsel og det kreative naturværksted.

Personalet opfordrer forældrene til at snakke med børnene om deres hverdag, både hjemme og i børnehaven, og om at der er forskelligheder og ligheder i “begge” verdener som barnet og vi voksne skal acceptere. Der opfordres til generelt at have mindre fokus på om alt maden i madpakken er spist, men i stedet have fokus på om det der er spist var godt… Børnene tilbydes mad 3-4 gange i løbet af dagen alt efter hvilket tidsrum de er i børnehaven og ingen børn “sulter”. Pointen her er at madpakken ikke skal gå hen og blive et “vurderingsredskab” for barnets dag, men i stedet et simpelt samtaleemne.
Der opfordres ligeledes til at både børn og forældre hjælper med at holde orden i garderoben og der ryddes op inden man går hjem. Dette er en vigtig læringsproces for selvstændighed og det forældre og børn hjælper til med dette, har personalet ekstra til at være nærværende omkring børnene i deres børnehavehverdag.

Børnetallene er positive pt. Dette ønsker vi at bevare så derfor er alt god omtale fortsat godt for børnehaven. Den bedst mulig reklame for BH er den gode omtale fra jer forældre, så del endelig jeres gode historier om børnehaven. Vi skal fortsat være 22 børn i snit for at opbygge et økonomisk råderum. Derfor er det mellem 22-25 børn vi tilstræber os i børnehaven.
Fokus i dagligdagen er nærvær i den lille gruppe og der tages altid udgangspunkt i den enkelte behov. I dagligdagen inddrages den natur vi er en del af, i det omfang det giver mening i førnævnte sammenhæng. Det er vigtigt for 3-6 åriges udvikling, at deres dag i børnehaven er et mix af planlagte aktiviteter og fri-leg, begge dele vægtes højt i børnehaven.
Efteruddannelse af personalet: Personalet følger de kurser og den udvikling, der følger samtidens udvikling og behovet herfor i børnehaven. I år har Githa og May har været afsted på kursus ift. De nye obligatoriske lærerplaner. Derudover har de to damer brugt en lørdag sammen med Michael Bak, hvor musik og bevægelse var i fokus, en dag der sikrede at både de og børnene fik sved på panden og et smil på læben.
Nye læreplaner fra Nationalt hold: Vi har frem til nu arbejdet med lærerplaner, hvor grundprincipperne i de nye er, at der nu yderligere skal tages mere højde for det enkelte barn og børnegruppen, hvilket vi allerede, gør så det passer os fint her i børnehaven. Vi skal lige have implementeret disse og mere herom kommer senere. Børnehaven implementerer disse i løbet af 2020. Personale timetal og børnetal følges ad; børnetallet falder i april, da 7 børn starter i førskole. Når vi når dertil vil vi justere lidt på personaletimerne men fortsat prioritere at have medhjælper timer sammen, ud over det faste personales timer.

Årsberetning fra bestyrelsen/formanden

Bestyrelsen har i det sidste år arbejdet meget med at få skabt en solid økonomi for børnehaven, både nu og i fremtiden. Budgettet er blevet fulgt nøje på månedsbasis og vi har lagt meget energi i målrettet at søge sponsorater til de ønsker vi og personalet har haft til udeområderne, samt det kreative naturværksted. Vi har i bestyrelsen indført arbejdsgrupper så vi i mindre grupper har kunne arbejde målrettet med PR, økonomi, fonde, praktiske gøremål m.m. På PR delen har vi fået lavet en film vi viser i Pandrup Kino, vi har haft professionelle folk til at fremstille nåde film og lyd, herunder Paul (Zoes far).
Den er blevet rigtig god og vi har hørt om flere, der har set og bemærket den.

Vi takker jer alle for jeres indsats på arbejdsdagen, denne gør en stor forskel i hverdagen og det er ligeledes med til at skabe et godt fællesskab i forældregruppen. Vi vil ligeledes takke jer for at I kommer med planter, frø og småtræer til børnehaven. Alt dette er med til at skab rum i uderummet.

Fonde og sponsorater: Vi har i bestyrelsen fået fondsmidler fra SE vækstpulje Nyfos 100.000 kr, hvilket er af betydning for at kunne opfylde nogle af de store ønsket vi har haft for bl.a. ude området. Derudover vandt vi en flot 2. Plads i Sol og strands konkurrence “lokal håndsrækning” og fik her 12.500kr til vores “insekthave”. Hune/Blokhus borgerforening har sponsoreret nogle planter til vores insekthave/naturområde foran børnehaven. Vi er stolte og meget taknemmelige for alle bidragene til børnehaven, de skal gavne både børnehavens børn og børn i lokalområdet.
Skulle I kende nogen, der kunne have interesse i at sponsorere lidt til børnehaven er I velkommen til at kontakte Søren eller bestyrelsen herom. Alle beløb er velkomne. Vores sponsorer vil kunne ses på vores hjemmeside.

PR og reklame: Vi har foldere ude i de private vuggestuer, på biblioteket, et samarbejde med ejendomsmæglerne og her i efteråret vil der komme en lille reklamefilm for børnehaven i Pandrup Kino. Derudover sættes der et reklameskilt op i Pandrup, så man i nabobyen også husker os. Løbende er der også artikler i de lokale aviser fra børnehavens hverdag. Vi vil i det kommende år arbejde mere med PR for børnehaven.
Plads til flere børn på indskrivningslisten. Der har været og er fortsat en forståelse af at ventelisten i børnehaven er fyldt – det har den været tidligere, men grundet to store årgange til skolestart er der nu igen plads på børnehavens venteliste. Så kender I nogle der skulle have behov for en børnehave plads – giv dem endelig besked herom. Vi byder nye og flere børn velkommen til vores lille børnehave med nærhed og god normering af uddannet personale.
Stor tak til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke fortsætter grundet deres børn er skolestarter til april. I har gjort en stor indsats og forskel i børnehaven.

Småændringer i vedtægterne. Følgende godkendte ændringer er vedtaget:

  • Adressen i §1, ændres til Ilsigvej 9, 9492 Blokhus
  • 25, frem for 26 børn i §2
  • En tilføjelse til §3, stk. 2: Børnehaven og bestyrelsen tilpasser sig så vidt muligt særlige behov ift. åbningstiden ud fra de behov forældregruppen har.
  • En rettelse til §4, stk. 4: skiftende ordstyrer og referent besluttes på opstarten af hvert bestyrelsesmøde.
  • Rettelse til §5: kasser erstattes med en økonomigruppe, der samarbejder tæt med børnehavens børneholder (formanden og næstformanden skal være med i økonomigruppen sammen med minimum et menigt medlem).
  • Tilføjelse til §5, stk. 10: ved skift i bestyrelsen skal de afgående bestyrelsesmedlemmer deltage i et overleveringsmøde med den nye bestyrelse, for at sikre en rød tråd i bestyrelsesarbejdet og børnehavens tarv

Økonomi og budget fremlagt af formanden

Budget og likviditet fremlægges vha. projektor for alle deltagende på generalforsamlingen.
Der er i børnehaven en historie for en sund økonomi, og børnehaven har til nu igen en buffer som sikring. Det har børnehaven og bestyrelsen arbejdet hårdt for at denne genoprettes stille og roligt gennem 2019 og det er lykkes. Vi når stort set vores mål på en rådighedsbuffer på 200.000, denne vil vi gennem næste år bygge videre på, målet er at den skal op på omkring 350.000-400.00kr. Vi har undersøgt, om det er en ide at forsikre børnehaven mod langtidssygemeldt personale m.m. i form af en syge-/driftstabsforsikring. Dette er økonomisk ikke til fordel for børnehaven, derfor er det bedre at oprette en buffer som kan sikre børnehaven. Denne buffer skal også være med til at skabe luft til at udvikle og drive børnehave som vi ønsker – økonomisk råderum giver muligheder.
Økonomien følges fortsat tæt og køres lidt stramt igen i det kommende år for at sikre den forbliver stabil og vi på sigt fortsat har lagt det rette budget og en stabil buffer – et økonomisk råderum. Vi har et tæt samarbejde med vores bogholder Heidi Kjær Jakobsen herom.

Ny bestyrelse valgt

Formand Sisse (Viljas mor) sisseslarsson@gmail.com
Næstformand Johan (Eriks far) johan.a.christensen@gmail.com

Menige medlemmer:
Aline (Magnes mor) aebl@rn.dk
Lars(Lærkes far) dlvlars@hotmail.com
Paul (Zoes far) bjoerling68@hotmail.com
Christine (Falkes mor) christinekristensen@outlook.dk

Vi byder den nye bestyrelse velkommen og ser frem til et spændende år hvor vi I samarbejde med børnehavens ledelse, personale og forældre fortsat kan udvikle en god børnehave og udvikling for vores børn.

Kommende bestyrelsesmøde er 27.november. Har du noget til mødet du ønsker vendt dagsordenen så kontakt Søren eller Sisse herom.