Bestyrelsesmøde d. 22/01/24

Til stede: Søren, Christina, Rie, Camilla og Amalie.

Afbud: Christinna og Maria

1. Referat fra sidst
Besluttet at poster deles ud i bestyrelsen, så vi deles om det arbejde der er.

2. Nyt fra børnehaven
Intet nyt.

3. Økonomi/personale timer
Mia er blevet er blevet sat op i tid til 23 timer/uge. Søren sender forslag til hvilke fonde vi kan søge hos til Camilla

4. Børnetal og PR
22 børn til februar. Bestyrelsen skal have lavet et skriv til vores folder, hvori der står lidt om hvem vi er som bestyrelse

5. Gave politik
Punkt tages op til næste møde

6. Forår – forældreaktiviteter
Der er bedsteforældre dag torsdagen før efterårsferien.
Arbejdslørdag: 11/5. Info kommer start april
Forslag til arrangement i efteråret for børn og forældre.

7. Evt.
Forslag til Åbent Hus-dag – måske en dag med en naturvejleder eller andet, så der er fokus på natur.

En drejebog kunne med fordel laves, så der er styr på de faste arrangementer, så det ikke går tabt hver gang der kommer en ny bestyrelse. Rie kigger på dette.

Pædagogisk dag fredag d.1.marts. Der bliver tilmelding i børnehaven, hvis man som forældre kan være her til at se efter børnene. Hvis ikke der er det, holder børnehaven lukket den dag.

Lærerplanerne skal læses og underskrives en gang om året af bestyrelsen.

Søren skriver ud i Facebook gruppen, hvor der er en masse forældre til børn som har gået her, om at man kan donere noget til en udstilling.